+420 296 249 311 info@cib.cz
Menu

Development

Rezidence Vodičkova 33

Sedmipodlažní budova v samém centru Prahy v těsné blízkosti Václavského náměstí, stojící mezi objektem Galerie Myšák a domem Langhans, je pro nás velkou výzvou.

Objekt s původním názvem Vítkův dům sloužil po svém vzniku jako sídlo Pražského obchodu drogistickým zbožím a jako fotocentrála Panax. Později jej převážně využívala bankovní instituce.

V současné době jsou pronajaty retailové prostory, a to kavárenskému řetězci COSTA COFFEE a restauraci LOKÁLKA.

V podlažních prostorách a ve dvorním traktu připravujeme obchodní, komerční i bytové jednotky pro budoucí uživatele. S ohledem na charakter území předpokládáme využití především právními a poradenskými kancelářemi, které kladou důraz na prestižní umístění svých sídel, a v případě bytových jednotek zájemci o atraktivní a moderní bydlení v centru hlavního města.

Development

Písnice

Soubor bytových domů na pražském sídlišti Písnice tvoří jádro našeho pražského bytového portfolia. Nezaměřili jsme se však pouze na postupnou revitalizaci původních domů z let 1977–89. Potenciálu místa, daného již zahájenou výstavbou metra D, chceme plně využít.

V návaznosti na předpokládanou konečnou stanici „Písnice“ připravujeme se špičkovými urbanisty a architekty Pavel Hnilička Architects+Planners komplexní dostavbu a rekonstrukci písnického sídliště.

Prvním krokem byla v roce 2018 dokončená a veřejně prezentovaná urbanistická studie „Koncepční studie udržitelného rozvoje modernistické struktury Písnice – Libušská“.

V současné době je dokončeno rozpracování, které počítá s rozdělením vlastní realizace do postupných etap, navazujících právě na výstavbu metra.

První etapa je na výstavbě metra nezávislá a má řešit především přechodové území mezi starou zástavbou rodinných domů v jižní části a bytovými domy v části severní. Sem řadíme projekty na výstavbu objektů pro bydlení v ulici Výletní a ulici Na Okruhu.

V dalších etapách bude řešeno napojení na krajinu, a to protažením Modřanské rokle do středu sídliště a jejím propojením s centrálním parkem. Tím dojde k vytvoření zeleného celku, který posílí vztah sídliště a okolní přírody.

Ve středu sídliště je navrženo náměstí lokálního významu, které bude sloužit primárně jeho obyvatelům a svým intimnějším charakterem doplňovat Náměstí Písnice. To se po realizaci konečné stanice metra stane přirozeným centrem rušné části městské části.

Realizací metra linky D dojde k propojení Písnice s centrem města a k výraznému zkrácení dojezdových vzdáleností. Uvažovaná výstavba záchytného parkoviště na hranici řešeného území pak odlehčí stávající zátěži z tranzitní automobilové dopravy, naopak se podpoří dostupnost příměstských a městských autobusů.

Rozšířit by se přirozeně měla i nabídka služeb. Náš projekt, to je živé město, které se nebude přes den vylidňovat, ale naopak bude poskytovat přívětivé místo k životu obyvatelům všech generací.

Více na webu architektonické kanceláře Pavel Hnilička Architects+Planners.

Lichoceves – Obec v zahradě

Středočeská obec Lichoceves leží kousek od hranic Hlavního města Prahy, jen dvacet minut jízdy z pražských Dejvic.

Jako snad jediná obec v této lokalitě v takto těsném okolí Prahy byla díky svému historickému vývoji „ušetřena“ mnohdy divokého stavebního boomu 90. let a počátku milénia. Rozvoj obce se tak vyvaroval všech neduhů, s kterými se obce zpravidla potýkají: nedostatečná občanská vybavenost, špatně řešená doprava, změna charakteru místa v neosobní „noclehárnu“, ke které novousedlíci nemají vztah.

Na straně druhé se rozvoj obce prakticky zastavil a v místě dodnes absentuje základní technická infrastruktura, zejména vodovod a kanalizace, ale také občanská vybavenost jako obchody, restaurace a sportoviště.

Rozsáhlé množství pozemků určených územním plánem k zastavění v rukou jediného vlastníka představuje téměř unikátní příležitost pojmout budoucí rozvoj území koncepčně, s rozmyslem a vizí na desítky let dopředu.

Pavel Španko, který pozemky získal v roce 2016 ve výběrovém řízení společnosti Knight Frank, se jí chopil vskutku velkoryse a ve spolupráci s urbanistickým a architektonickým studiem Pavel Hnilička Architects+Planners záhy představil koncept Lichoceves – obec v zahradě. Projekt a jeho postupný vývoj byl od roku 2018 opakovaně prezentován na veřejných projednáních a;nbs místní dostali příležitost se k němu vyjádřit a připomínkovat jej.

V roce 2024 byl v rámci strukturálních změn projekt začleněn do skupiny CIB, kde na předchozí práci navazujeme.

V rámci skupiny CIB nadále rozvíjíme koncept zahradního města, který spojí výhody života na venkově a ve městě a který představuje nový typ výstavby v okolí Prahy. Usilujeme o spolupráci s místní komunitou a starousedlíky, kterým realizace projektu přinese zejména potřebnou technickou infrastrukturu, vyšší občanskou vybavenost a rozvoj služeb. Naší vizí je citlivě propojit „staré“ i „nové“ a vytvořit z Lichocevsi místo pro kvalitní život starousedlíků i nových sousedů.

V zájmu rovnoměrného vývoje celé obce a spoluprací s místními i ostatními vlastníky pozemků jsme se podíleli i na vzniku společné studie rozvoje druhé části obce pod názvem Noutonice – místo pro život, jakkoli je skupina CIB v současné době v této lokalitě vlastníkem pouze nevýznamné části rozvojových pozemků.

A abychom ukázali, že to s Lichocevsí „myslíme opravdu vážně“, realizovali jsme již několik projektů zaměřených na zlepšení vzhledu obce: v roce 2021 byla doslova zachráněna budova prvorepublikové vily, která nyní slouží převážně místnímu Spolku. Její genius-loci ji předurčuje k vytvoření centra společenského dění. Současně došlo k výkupu a odstranění nevzhledné ruiny v centru obce a úpravě prostoru na novou náves, lokální centrum obce, které zde rovněž chybělo. V roce 2024 byla dokončena rekonstrukce chátrajícího statku. Objekt bude až do doby realizace všech fází přeměny obce sloužit koňskému sportu.

V současné době příprava projektu pokračuje zpracováním dokumentace EIA. Nadále počítáme s tím, že případná realizace projektu proběhne v etapách a bude respektovat přirozená omezení, plynoucí zejména z dosud nerealizované přeložky páteřní komunikace.